TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT

     

Oxit axit và Oxit bazơ và Muối là trong số những kiến thức bắt đầu của môn hoá học 9, đây là một một trong những nội dung kiến thức quan trọng mà những em cần nắm vững.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của oxit và axit


Để học giỏi được môn hoá, những em cần quan trọng đặc biệt ghi nhớ tính chất hoá học của các nguyên tố và các hợp chất. Bài viết này sẽ giúp đỡ các em khối hệ thống lại tính hóa học hoá học của Oxit, Axit, Bazơ với Muối và vận dụng giải một số bài tập.

I. đặc thù hoá học của Oxit bazơ

Bạn vẫn xem: tính chất hoá học của Oxit, Axit, Bazo cùng Muối – Hoá lớp 9


1. Oxit bazơ tác dụng với nước H2O

– một số trong những Oxit bazo chức năng với nước tạo thành dung dịch bazo (kiềm)

 PTPƯ: Oxit bazo + H2O → Bazo

 Ví dụ: BaO(r)  + H2O(dd) → Ba(OH)2,(dd)

 Na2O + H2O(dd) → 2NaOH

 CaO + H2O(dd) → Ca(OH)2

– một trong những oxit bazo khác tính năng với nước như: K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO,…

2. Oxit bazo chức năng với Axit

– Oxit bazo chức năng với axit chế tạo thành muối và nước

 PTPƯ: Oxit bazo + Axit → muối hạt + H2O

 Ví dụ: CuO(r) + HCl(dd) → CuCl2,dd + H2O

 BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

 Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

3. Oxit bazo tác dụng với Oxit axit

– một trong những oxit bazo (là phần lớn oxit bazo chảy trong nước) tác dụng với oxit axit tạo nên thành muối

 PTPƯ: Oxit bazo + Oxit axit → Muối

 Ví dụ: CaO + CO2 → CaCO3

 BaO + CO2 → BaCO3

II. đặc thù hoá học tập của Oxit axit

1. Oxit axit chức năng với nước H2O

– nhiều Oxit axit chức năng với nước chế tạo thành hỗn hợp axit

 PTPƯ: Oxit axit + H2O → Axit

 Ví dụ: P2O5 (r) + 3H2O → 2H3PO4

 SO3 + H2O → H2SO4

 N2O5 + H2O → 2HNO3

– Những oxit axit chức năng được với nước và vì vậy cũng chảy trong nước.

2. Oxit axit tác dụng với bazo

– Oxit axit công dụng với bazo tạo thành muối với nước

 PTPƯ: Oxit axit + Bazơ → muối + H2O

 Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

 SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

3. Oxit axit chức năng với oxit bazơ

– Oxit axit tính năng với một vài oxit bazơ (tan) tạo thành muối.

 Ví dụ: CO2 + BaO → BaCO3

III. Tính chất hoá học của Axit

1. Axit làm chuyển màu giấy quỳ tím

– dung dịch axit làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ

2. Axit công dụng với kim loại

+ Axit chức năng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối và giải phóng khí Hyđro H2

 PTPƯ: Axit + Kim loại → muối bột + H2↑

+ Điều kiện xẩy ra phản ứng:

– Axit: thường dùng là HCl, H2SO4 loãng (nếu là H2SO4 sệt thì không giải hòa H2; nội dung này đã học ngơi nghỉ bậc THPT)

– Kim loại: Đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học tập của kim loại:

 Dãy điện hoá kim loại:

 K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

 Cách nhớ: Khi o Cần Mua Áo Záp Sắt Nhìn Sang Phải Hỏi Cửa Hàng Á Pi Âu

 Ví dụ: 2Na + 2HCl = 2NaCl + H2↑

 Mg + H2SO4 (loãng) = MgSO4 + H2↑

 Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑

 2Al + 3H2SO4 (loãng) → Al2(SO4)3 + 3H2↑

– Chú ý: Sắt khi công dụng với HCl, H2SO4 loãng chỉ tạo ra muối sắt (II) chứ không tạo ra muối sắt (III) (phản ứng không mạnh dạn nên không tạo nên muối fe (III), muối bột sắt (III) tạo nên khi phản ứng với H2SO4 sệt nóng).

3. Axit tính năng với bazo

– Axit chức năng với bazo chế tạo thành muối với nước

 PTPƯ: Axit + Bazo → muối hạt + H2O

Điều kiện: Tất cả những axit đều tác dụng với bazơ. Phản bội ứng xẩy ra mãnh liệt cùng được hotline là phản ứng trung hòa.

 Ví dụ: NaOH + HCl → NaCl + H2O

 Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2+ 2H2O

 Cu(OH)2 + H2SO4 (loãng) → CuSO4 + 2H2O

4. Axit công dụng với Oxit bazơ

– Axit tác dụng với Oxit bazơ chế tạo thành muối cùng nước

 PTPƯ: Axit + Oxit bazơ → muối + H2O

– Điều liện: Tất cả những axit đều chức năng với oxit bazơ.

 Ví dụ: Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O

 FeO + H2SO4(loãng) = FeSO4 + H2O

 CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

5. Axit tác dụng với muối

– Muối (tan) + Axit (mạnh) → Muối new (tan hoặc ko tan) + Axit bắt đầu (yếu hoặc dễ bay hơi hoặc mạnh).

– Điều kiện phản ứng:

+ Muối tham gia tan, Axit mạnh, muối tạo thành không tan trong axit sinh ra 

+ hóa học tạo thành có tối thiểu 1 kết tủa (ký hiệu:↓) hoặc một khí bay hơi (ký hiệu: ↑) 

+ Sau phản bội ứng, ví như muối bắt đầu là muối bột tan thì axit mới buộc phải yếu, trường hợp muối new là muối ko tan thì axit mới nên là axit mạnh.

 Ví dụ: H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2HCl

 K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

Lưu ý: (H2CO3 không bền với phân hủy ra H2O cùng CO2)

IV. Tính chất hoá học của Bazơ

1. Bazo chức năng với chất thông tư màu

– Dung dịch bazơ có tác dụng quỳ tím thay đổi màu xanh.– Dung dịch bazơ có tác dụng phenolphthalein không màu lật qua màu đỏ.

2. Bazo công dụng với oxit axit

– dung dịch bazơ chức năng với oxit axit chế tác thành muối với nước.

 Ví dụ: 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

 3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2↓ + 3H2O

3. Bazơ công dụng với axit

– Bazơ (tan cùng không tan) công dụng với axit sinh sản thành muối và nước.

 Ví dụ: KOH + HCl → KCl + H2O

 Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

4. Bazơ tác dụng với muối

– hỗn hợp bazơ tính năng với các dung dịch muối chế tác thành muối mới và bazơ mới.

 Ví dụ: 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

5. Bazơ phản ứng phân huỷ

– Bazơ ko tan bị sức nóng phân diệt thành oxit với nước.

 Ví dụ: Cu(OH)2  CuO + H2O

 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

V. đặc thù hóa học của muối

1. Chức năng với kim loại

+ dung dịch muối gồm thể công dụng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối new và sắt kẽm kim loại mới.

 Ví dụ: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Tính năng với axit

+ Muối gồm thể tính năng được cùng với axit tạo thành thành muối new và axit mới.

 Ví dụ: BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

3. Công dụng với hỗn hợp muối

+ Hai dung dịch muối có thể tính năng với nhau chế tạo thành nhị muối mới.

 Ví dụ: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

4. Tác dụng với dung dịch bazơ

+ hỗn hợp bazơ tất cả thể tác dụng với hỗn hợp bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới.

 Ví dụ: Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3↓

5. Phản nghịch ứng phân bỏ muối

+ những muối bị phân bỏ ở nhiệt độ cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

 Ví dụ: 2KClO3  2KCl + 3O2

 CaCO3  CaO + CO2

VI. Làm phản ứng hiệp thương trong dung dịch

1. Định nghĩa:

+ phản bội ứng dàn xếp là phản ứng hóa học, trong số đó hai hợp chất tham gia phản ứng đàm phán với nhay rất nhiều thành phần cấu tạo của chúng để tạo thành những hợp chất mới.

2. Điều kiện xẩy ra phản ứng trao đổi

+ phản nghịch ứng bàn bạc trong dung dịch của những chất chỉ xẩy ra nếu sản phẩm tạo thành gồm chất ko tan hoặc hóa học khí.

 Ví dụ: CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

 K2SO4 + NaOH: làm phản ứng không xảy ra.

Lưu ý: phản nghịch ứng th-nc cũng thuộc các loại phản ứng đàm phán và luôn luôn xảy ra.

 Ví dụ: H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

VII. Bài xích tập về Oxit, Axit, Bazo với Muối

Bài 1 trang 14 sgk hóa 9: Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết những phương trình chất hóa học của phản ứng pha trộn magie sunfat.

* lời giải bài 1 trang 14 sgk hóa 9: 

– các phương trình bội nghịch ứng:

 Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

 MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

 Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bài 2 trang 14 sgk hóa 9: Có hầu hết chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong phần lớn chất đang cho chức năng với hỗn hợp HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ hơn không khí cùng cháy được trong ko khí.

b) hỗn hợp có blue color lam

c) Dung dịch gồm màu xoàn nâu

d) Dung dịch không có màu.

Xem thêm: Cửa Hàng Đồng Hồ Omega Chính Hãng Tại Tphcm, Đồng Hồ Omega Chính Hãng

Viết những phương trình hóa học.

* lời giải bài 2 trang 14 sgk hóa 9:

a) Khí nhẹ hơn không khí cùng cháy được trong không khí là khí H2;

 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

b) hỗn hợp có blue color lam là dung dịch muối đồng (II).

 CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch có màu quà nâu là hỗn hợp muối fe (III)

 Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

 Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không có màu là hỗn hợp muối nhôm.

 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bài 3 trang 14 sgk hóa 9: Hãy viết những phương trình hóa học của phản ứng trong mỗi trường thích hợp sau:

a) Magie oxit cùng axit nitric;

b) Đồng (II) oxit với axit clohiđric;

c) Nhôm oxit cùng axit sunfuric;

d) Sắt cùng axit clohiđric;

e) Kẽm cùng axit sunfuric loãng.

* lời giải bài 3 trang 14 sgk hóa 9:

– các phương trình phản nghịch ứng:

 a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

 b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

 c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

 d) fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

 e) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

Bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9: Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50ml hỗn hợp HCl. Làm phản ứng hoàn thành thu được 3,36 lít khí (DKTC).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính cân nặng mạt sắt sẽ tham gia làm phản ứng.

c) Tính mật độ mol của hỗn hợp HCl đã dùng.

* giải thuật bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9: 

a) PTPƯ: sắt + 2HCl → FeCl2 + H2↑

b) tự PTPƯ ta thấy khí thu được là H2↑

 Theo đề bài xích ta thu được 3,36 lít khí (ĐKTC) là của khí Hyđro nên ta có

 (mol)

Theo PTPƯ: nFe = nH2 = 0,15 mol ⇒ mFe = 0,15. 56 = 8,4 (g)

c) Theo PTPƯ: nHCl = 2.nFe = 2 × 0,15 = 0,3 (mol), VHCl = 50ml = 0,05(lít)

 nên ta có:

 ⇒ Vậy độ đậm đặc mol của HCl là 6 (M)

Bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9: Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO nên 100ml hỗn hợp HCl 3M.

a) Viết những phương trình hóa học.

b) Tính tỷ lệ theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

c) Hãy tính trọng lượng dung dịch H2SO4 có nồng độ 20 % để hòa tan trọn vẹn hỗn hợp những oxit trên.

* giải thuật bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9:

Theo đề bài xích ta có: VHCl = 100ml = 0,1 lít ⇒ nHCl = CM . V = 0,1 . 3 = 0,3 mol

Gọi x với y là số mol CuO và ZnO trong lếu láo hợp.

a) Phương trình chất hóa học xảy ra:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O (2)

b) Tính thành phần lếu láo hợp, phụ thuộc vào phương trình làm phản ứng (1), (2) và dữ khiếu nại đề bài bác cho ta bao gồm hệ phương trình đại số:

Theo PTPƯ (1): nHCl = 2. NCuO = 2.x mol;

Theo PTPƯ (2): nHCl = 2. NZnO = 2y mol;

 Vì phản ứng xảy ra trọn vẹn (tức là HCl dùng hết 0,3 mol) nên:

⇒ nHCl = 2x + 2y = 0,3 (∗)

Ta có: mCuO = (64 + 16).x = 80x ; mZnO = (65 + 16).y = 81y

Vì làm phản ứng xảy ra trọn vẹn (tức là sử dụng hết 12,1 g hỗn hợp CuO cùng ZnO) nên:

⇒ mhh = 80x + 81y = 12,1. (∗∗)

Từ (∗) và (∗∗) ta bao gồm hệ phương trình

2x + 2y = 0,3 và

80x + 81y = 12,1

Giải hệ phương trình bên trên ta được: x = 0,05; y= 0,1.

⇒ nCuO = 0,05 mol, nZnO = 0,1 mol

mCuO = 80 . 0,05 = 4 g

%mCuO = (4. 100%) / 12,1 = 33%

%mZnO = 100% – 33% = 67%.

c) Khối lượng H2SO4 cần dùng:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (3)

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O (4)

Dựa vào phương trình (3) và (4), ta có:

Theo pt (3)

*
 mol

Theo pt (4)

*
 mol

⇒  = 98. (0,05 + 0,1) = 14,7g.

Khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần dùng:  = 14,7 .100 /20 = 73,5g.

Bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9: xong xuôi chuỗi PTPƯ

*

*

*
;

*

* lời giải bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9:

1) S + O2 

*
 SO2

2) 2SO2 + O2t^0" /> 2SO3

3) SO2 + Na2O → Na2SO3

4) SO3 + H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu

*
 CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

6) SO2 + H2O → H2SO3

7) H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl → 2 NaCl + SO2↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 NaCl

Bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9: Trộn 30ml dung dịch bao gồm chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch gồm chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho thấy hiện tượng quan gần kề được và viết phương trình hóa học.

b) Tính cân nặng chất rắn sinh ra.

c) Tính mật độ mol của chất sót lại trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch biến đổi không đáng kể.

* giải thuật bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9:

a) Phương trình bội nghịch ứng: CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓trắng + Ca(NO3)2

– hiện tượng quan sát được: tạo thành chất không tan, màu sắc trắng, lắng dần xuống lòng cốc chính là AgCl

b)

*
 = 40 + 35,5. 2 = 111g/mol ;
*
 = 108 + 14 + 16.3 = 170g / mol

*
 = 2,22 / 111 = 0,02 (mol);
*
 = 1,7/170 = 0,01 (mol)

Theo PTPƯ thì tỉ lệ thành phần mol: nCaCl2 = 0,02/1 > 0,01/2 = nAgNO3

⇒ AgNO3 phản ứng hết, CaCl2 dư.

Theo pt: nAgCl = nAgNO3 = 0,01 (mol) ⇒ mAgCl = 0,01. 143,5 = 1,435 (g)

c) Chất còn lại sau phản nghịch ứng: Ca(NO3)2 và CaCl2 dư

Theo pt: nCaCl2 (pư) = (1/2). NAgNO3 = 0,01/2 = 0,005 mol

nCaCl2 (dư) = 0,02 – 0,005 = 0,015 (mol)

CM CaCl2 (dư) = 0,015/(0,03 + 0,07) = 0,15 (M)

nCa(NO3)2 = nAgNO3 = 0,005 (mol)

CM Ca(NO3)2 = 0,005/(0,03 + 0,07) = 0,05 (M)

Với chất hóa học vô cơ, các hợp hóa học của oxit, axit, bazơ đóng vai trò trọng yếu, bởi vậy mà các em yêu cầu học thật kỹ càng bài học này, mang đó có tác dụng cơ sở nền tảng gốc rễ để học giỏi ở các bài học tiếp theo và đặc biệt là môn hóa làm việc bậc THPT.

Xem thêm: Cách Chụp Tin Nhắn Trên Facebook Bằng Máy Tính, Cách Chụp Hình Messenger Trên Máy Tính

Hy vọng với nội dung bài viết về tính hóa học hoá học của oxit, axit, bazo cùng muối làm việc trên sẽ giúp đỡ ích cho các em, mọi thắc mắc em em hãy để lại comment dưới bài viết để được hỗ trợ, chúc các em tiếp thu kiến thức tốt.