Mẫu Hợp Đồng Cho Tặng Đất

     
*

...loại rủi ro khủng hoảng pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng cho tặng đất


*
Sơ thứ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
chủng loại hợp đồng

mẫu mã hợp đồng => HỢP ĐỒNG TẶNG cho QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT tải về Ấn vào chỗ này để tạo thành hợp đồng này

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TẶNG cho QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (1)

(Số: ……………./HĐTCTSGLĐ)

 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……., trên ……………………………………………...Chúng tôi gồm có:

BÊN TẶNG mang lại (BÊN A): (2)

a) Trường phù hợp là cá nhân:

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Vị trí cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là nhà sở hữu bất tỉnh sản: ………………………………………………………………………………………..

b) Trường hòa hợp là đồng nhà sở hữu:

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. địa điểm cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là nhà sở hữu bất động đậy sản: ………………………………………………………………………………………..

Các hội chứng từ cài và tìm hiểu thêm về bđs đã được cơ quan tất cả thẩm quyền cấp cho bên B có có:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN ĐƯỢC TẶNG đến (BÊN B): (3)

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. địa điểm cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Vị trí cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………...

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn thêm liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của mặt A đối cùng với thửa đất theo …………….………………………….. ,cụ thể như sau:

- Thửa khu đất số: ..................................................................................................

- Tờ bản đồ số: ................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất: .............................................................................................

- diện tích: ............................... M2 (Bằng chữ: ................................................)

- vẻ ngoài sử dụng:

  + sử dụng riêng: ........................................................................................ m2

  + thực hiện chung: ....................................................................................... M2

- mục tiêu sử dụng:.........................................................................................

- Thời hạn sử dụng:.........................................................................................

- xuất phát sử dụng:......................................................................................

Những tiêu giảm về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................................................

...........................................................................................................................................................

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác: Vuông, Thường, Cân, Đều, 502 Bad Gateway

1.2. Tài sản gắn sát với đất là: .........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ về quyền sở hữu gia sản có: ................................................................................................

...........................................................................................................................................................

1.3. Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất nêu trên là ...........................................đồng (Bằng chữ: ................................ ĐVN)

 

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

3.1. Vấn đề đăng ký tặng cho quyền áp dụng đất và tài sản nối sát với khu đất tại cơ quan bao gồm thẩm quyền theo công cụ của quy định do mặt A phụ trách thực hiện.

3.2. Lệ phí liên quan đến việc khuyến mãi cho quyền thực hiện đất và tài sản gắn liền với khu đất theo thích hợp đồng này do bên A phụ trách nộp.

 

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

4.1. Mặt A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản nối liền với đất nêu tại Điều 1 của phù hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn sát với đất cho bên B vào thời điểm ...............................................................................................

4.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản nối liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng ngay cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ............................. Chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Giao khu đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

4.2. Giao sách vở có tương quan đến quyền sử dụng đất và tài sản nối sát với đất cho mặt được tặng cho để gia công thủ tục đk quyền thực hiện đất, quyền tải tài sản gắn liền với đất.

 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Đăng cam kết quyền sử dụng đất, quyền thiết lập tài sản tại cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền theo qui định của quy định về đất đai;

5.2. đảm bảo quyền của người thứ ba so với đất, tài sản nối sát với đất được khuyến mãi ngay cho;

5.3. Triển khai các nghĩa vụ khác theo lý lẽ của lao lý về đất đai.

 

ĐIỀU 6: QUYỀN CỦA BÊN B

6.1. Yêu cầu bên A giao đủ diện tích, đúng hạng đất, các loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản nối sát với đất như sẽ thoả thuận;

6.2. Được sử dụng đất, tải tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn;

6.3. Được cung cấp giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu tài sản gắn sát với đất.

 

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quy trình thực hiện phù hợp đồng này, nếu gây ra tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên lý tôn trọng quyền hạn của nhau; trong trường thích hợp không giải quyết được thì 1 trong các hai bên có quyền khởi kiện để yêu ước toà án bao gồm thẩm quyền xử lý theo phương tiện của pháp luật.

 

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước lao lý về những lời cam đoan sau đây:

8.1. Bên A cam đoan:

a) Những tin tức về nhân thân, về thửa đất và tài sản nối sát với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Thửa đất trực thuộc trường hợp được khuyến mãi ngay cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Tại thời điểm giao ước Hợp đồng này: 

   - Thửa đất và tài sản nối sát với đất không có tranh chấp;

   - Quyền sử dụng đất và tài sản nối sát với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Việc giao ước Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, ko bị lừa dối, không bị ép buộc;

e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi vào Hợp đồng này.

8.2. Bên B cam đoan:

a) Những tin tức về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã lưu ý kỹ, biết rõ về thửa đất cùng tài sản gắn liền với khu đất nêu trên Điều 1 của phù hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền áp dụng đất, quyền cài đặt tài sản nối sát với đất;

c) Việc giao ước Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, ko bị lừa dối, không bị ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi vào Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1. Nhị bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và công dụng hợp pháp của chính mình được thỏa thuận vào hợp đồng này.

9.2. Phía 2 bên đã tự gọi lại hòa hợp đồng này, đã hiểu và chấp nhận tất cả các lao lý đã ghi trong vừa lòng đồng.

9.3. Thích hợp đồng này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày …… tháng ……. Năm …… mang lại ngày …… mon ….. Năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một phiên bản và có giá trị như nhau.

 

                    BÊN TẶNG CHO (Bên A)                           BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B)

                   (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)                              (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ chúng ta tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........ Tháng ........ Năm ........ , tại: ........................................................................

Tôi ................................................................, Công bệnh viên phòng Công chứng .................

số ............. Tỉnh giấc (thành phố) .......................................................................

 

CÔNG CHỨNG:

- thích hợp đồng tặng ngay cho quyền thực hiện đất và tài sản gắn liền với đất được giao ước giữa mặt A là ....................................... Và mặt B là ...............................................; các mặt đã tự nguyện thoả thuận giao phối kết hợp đồng;

- Tại thời khắc công chứng, các bên đang giao phối kết hợp đồng có năng lượng hành vi dân sự phù hợp theo hiện tượng của pháp luật;

- văn bản thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm luật điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức nghề nghiệp xã hội;

- ............................................................................................................................................................

- vừa lòng đồng này được làm thành .......... Phiên bản chính (mỗi phiên bản chính bao gồm ....... Tờ, ........trang), giao cho:

+ mặt A ...... Bạn dạng chính;

+ bên B ....... Phiên bản chính;

Lưu tại chống Công hội chứng một bạn dạng chính.

 

                                              Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

Xem thêm: Sinh Năm 1966 Là Tuổi Gì - Tuổi Bính Ngọ Hợp Tuổi Nào, Màu Gì

                                                                                   CÔNG CHỨNG VIÊN

                    (Ký, đóng góp dấu và ghi rõ chúng ta tên)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Hợp đồng tăng cho tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, xác thực theo phương pháp tại Điều 167 cách thức đất đai năm 2013;

(2) Trường đúng theo hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện được hiện tượng tại Điều 192 nguyên lý đất đai năm 2013;

(3) Trường thích hợp không được nhận tặng ngay cho quyền sử dụng đất được phương pháp tại Điều 191 Luật đất đai năm 2013.