BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

     
Tháng tư 16, 2021haui1Leave a bình luận on bài xích tập kết hợp thì hiện tại đơn với hiện tại tiếp diễn có đáp án

Các thì trong tiếng anh chiếm phần đặc biệt trong tổng lượng kỹ năng ngữ pháp giờ anh các bạn cần học tập hỏi. Để làm xuất sắc bài tập phối kết hợp thì lúc này đơn và bây giờ tiếp dẫn gồm đáp án cung cấp trong tiếng Anh. Trong vượt trình giao tiếp và cũng giống như trong các bài thi 2 thì này cũng tương đối phổ trở thành và rất thường gặp. Vậy hãy tập làm thử bài tập phối hợp thì bây giờ đơn với hiện tại tiếp diễn có giải đáp được tổng hợp dưới đây để bổ sung kiến thức và tài năng làm bài tập mang đến mình sớm nhất nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn


Cấu trúc của thì lúc này đơn với thì hiện tại tiếp diễnCác dạng bài xích tập phối hợp thì hiện tại đơn cùng hiện tại tiếp nối có đáp ánĐáp án bài bác tập giờ anh thì hiện tại đơn và thì lúc này tiếp diễn

Cấu trúc của thì lúc này đơn cùng thì bây giờ tiếp diễn

Câu trúc câu thì bây giờ đơn

– Câu công ty động: S + V(s/es)

– Câu lấp định: S + bởi vì not/does not + V-inf

– Câu nghi vấn: Do/does + S + Vinf

Thì hiện tại tiếp tục có cấu tạo như sau:

– Câu công ty động: S + am/is/are + V-ing

– Câu lấp định: S + am/is/are + not + V-ing

– Câu nghi vấn: Am/is/are + S + V-ing

Các dạng bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp tục có đáp án

Bài 1. Chia động từ sau đây ở Thì bây giờ đơn hoặc Thì bây giờ tiếp diễn

Listen! My father (sing)________________________a song. Every night, We (go)________________________to bed at 09p.m Han (like)_______________Music but she (like)____________________Math Now, they (stay)___________________________in tp hcm . My Mother (read)__________________________a newspaper in the afternoon Look! Han (run)______________________. Lan usually (listen)____ lớn the teacher in the class, but she (not listen)_____now. Where _____________________ your mother (be)?

– She (be)________ living room. She (watch) ______TV.

9.____________they (go) lớn school by xe đạp today?

There(be)___________many flowers in our garden. Everyday,Mr.Hoang (not go)_______________________to work by motorbike. In the winner, I rarely (go)_______ sailing & (go)________ to lớn school. I (write)_____________________ a letter to my friend now. At 11 a.m every day, I (have)_______ lunch & (go)________ khổng lồ bed.

15.On thursday, I (have)____________ math và Art.

16.On Saturday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange và My brother (Play) ___Tennis.

Now, He (look)_______ his dog . It (eat)______ a mouse in the garden. Hoang, An , Ha, Lam (be)__________________ close friend.

Xem thêm: 70+ Mẫu Hình Xăm Chữ Ở Cánh Tay Cho Nữ Mới Nhất Hiện Nay, 100+ Hình Xăm Chữ Đẹp Cho Nữ Mang Ý Nghĩa Sâu Sắc

20.___________your father (walk)_________to market?

It (be)__________9.00.We (learn)___________________our lesson. What___________you (do)____________now?

23.__________your father (walk) khổng lồ work every day?

They (not play)________________soccer in the afternoon .

25____________Hoang (work)____________in the garden at the moment?

My sister (do)______________________his homework in his room now. He does it everyday. Jans và his brother (play)__________________soccer at the moment. They (play) _________________ it every afternoon. Where________________the old man (live)___________now? Mr.Jenny often (teach)____ class 4A,but this morning he (teach)_____class 4B. It’s 8.30 now. She (study)_______________ science in the classroom.

Bài 2. Chia động từ sau đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

Where ___________you (live)____________?

I (live)______________in Ha Dong town.

What _______________she (do) ______________now?

sHe (water)_________________flowers in the garden.

What _______________he (do)_____________?

he (be)______________a teacher.

Xem thêm: Các Tính Năng Của Apple Watch Có Những Tính Năng Gì, Tính Năng Của Apple Watch

Where _________________you (be) from? At the moment, my brother (play) ____________ volleyball and my sister (play) ______________soccer. It is 10.00; my family (watch)___________________TV. In the summer, I usually (go) ______________ khổng lồ the park with my friends, & in the spring, we (have) ___________Tet Holiday; I (be) ________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents. ____________your father (go)_____________to work by car? How ___________your brother (go)___________to school? What time _____________they (get up)_________________? What ____________they (do)________________in the winter? Today, we (have)______________English class. His favourite subject (be)__________________English. Now, my sister (like)_________________eating bananas. Look! Noman (call)_________________you. Keep silent! I (listen)____________________to the piano. ______________ you (play)_________________soccer now? Everyday, my mother (get up)_________________ at 6.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 7.00 am. Every morning, I (watch)_________________tv at 09.00, but today I (Listen) ________________ to music at 11.00. Everyday, I (go) __________to school by bus but today I go lớn school by bike. Every morning, my mother (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV. Hoai (live)________________in Danang, and Hai (live)________________in Hanoi City. Hoang & his friend (play)_______________badminton. They usually (get up)___________________at 7.00 in the morning. Nhị never (go)______________fishing in the winter but she always (do)_____________ it in the autumn. My teacher (tell)__________________Hoai about Math. There (be)____________________ animals in the circus. _______________she (watch)______________TV at 8.00 every morning? What _____________he (do) _________________at 8.00 am? How old _________he (be)? How ___________he (be)? My children (Go)________________to school by bus. We (go)_______________to supermarket lớn buy some food. Mr. Hoang (go)________________on business khổng lồ bac Ninh every month. Nhì (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it. He (like)________________Tea, but he (not like)____________________coffee. I (love)_______________ dogs, but I (not love)__________________cats. Everyday,I (go)______________to school on foot, but today I (go)________________to school by car. Who you _________________(wait) for Lam?

– No, I _______________________(wait) for Mr. Tuan

Đáp án bài xích tập giờ anh thì hiện tại đơn cùng thì bây giờ tiếp diễn

Bài 1:

1 – is singing2 – go3 – likes – doesn’t like4 – are staying5 – reads
6 – is running7 – listens – isn’t listening8 – is – is – is watching9 – vày … go10 – are
11 – doesn’t go12 – go – go13 – am writing14 – have – go15 – have
16 – have17 – am eating – is playing18 – is looking – is eating19 – are20 – Does … walk
21 – is – are learning22 – are you doing23 – Does … walk24 – don’t play25 – Is … working
26 – is doing27 – are playing – play28 – is … living29 – teaches – is teaching30 – is studying

Bài 2:

1 – bởi vì … live – live; 2 – is …. Doing – is watering; 3 – does … vì – is; 4 – are;

5 – is playing – is playing; 6 – is watching; 7 – go – have – am – visit; 8 – Does … go;

9 – does … go; 10 – bởi vì … get up; 11 – vị … do; 12 – have; 13 – is;

14 – likes; 15 – is calling; 16 – am listening; 17 – Are… playing; 18 – gets up – gets up;

19 – watch – am listening; đôi mươi – go; 21 – drinks – drinks; 22 – am reading – is watching;

23 – lives – lives; 24 – play; 25 – get up; 26 – goes – does; 27 – tells; 28 – are;

29 – Does … watch; 30 – does… do; 31 – is; 32 – is; 33 – go; 34 – go; 35 – goes;

36 – likes – don’t like; 37 – likes – doesn’t like; 38 – love – don’t love; 39 – go – go;

40 – Are … waiting – am waiting; 41 – gets – brushes; 42 – doesn’t live – rents;

Kết luận

Để làm xuất sắc dạng bài tập phối hợp thì bây giờ đơn cùng hiện tại tiếp nối có đáp án trước tiên bạn nên xem lại giải pháp sử dụng, cách phân biệt 2 dạng thì này. Để bắt tay thực hành làm bài xích tập có rất nhiều kết quả và đáp án đúng đắn củng cố kỹ năng và kiến thức của mình chắc chắn là nhất.