Bài tập về câu gián tiếp

     

A. Triết lý cần nắm

I. KHÁI NIỆM

1. Câu trần thuật là câu thuật lại lời nói trực tiếp.

Bạn đang xem: Bài tập về câu gián tiếp

+ khẩu ca trực tiếp (direct speech): là biểu đạt lại đúng đúng chuẩn điều ai này đã nói (còn gọi là trích dẫn). Vẻ ngoài của câu tiếng nói trực tiếp sẽ tiến hành đặt trong dấu noặc kép.

Ví dụ: She said ” He is so handsome”. Theo đó, câu "He is so handsome" là tiếng nói trực tiếp xuất xắc câu trực tiếp

+ lời nói gián tiếp – câu trần thuật (indirect speech): Là trần thuật lại lời đang nói của một người khác bên dưới dạng con gián tiếp, không cần sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Lylys said, ”I want lớn go home” -> Lylys said she wanted lớn go home là câu con gián tiếp (indirect speech)

Khi chúng ta sử dụng câu gián tiếp, chúng ta thường nói đến quá khứ, bởi vậy dạng trường đoản cú của hễ từ vào câu cũng khá được chia nghỉ ngơi quá khứ.

2. Những loại câu tường thuật phổ biến trong giờ Anh

2.1. Câu tường thuật ngơi nghỉ dạng câu kể

S + say(s)/said + (that) + S + V

+ says/say khổng lồ + O -> tells/tell + O

+ said lớn + O ->told+O

Eg: He said to lớn me”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.

2.2. Câu tường thuật sống dạng câu hỏi

a. Yes/No questions:

S+asked/wanted to know/wondered+if/wether+S+V

Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.

b. Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted to lớn know/wondered + Wh-words + S + V.

* says/say lớn + O -> asks/ask + O

* said khổng lồ + O -> asked + O.

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

II. CÁCH CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP lịch sự CÂU GIÁN TIẾP

*

Khi đưa từ một khẩu ca trực tiếp sang gián tiếp khá đối chọi giản, bọn họ chỉ đề nghị ghép nội dung tường thuật sinh sống phía sau câu nói và hạ đụng từ của nó xuống một cung cấp quá khứ, đại từ bỏ được chuyển đổi cho phù hợp. Mặc dù nhiên, cần chú ý một số vấn đề sau:

+ Nếu hễ từ trần thuật (reporting verb) chia ở các thì hiện tại tại họ giữ nguyên thì (tense) của động từ chính, đại từ hướng đẫn và các trạng từ bỏ chỉ vị trí chốn cũng như trạng tự chỉ thời hạn trong câu thẳng khi gửi sang gián tiếp.Ví dụ:- He says: “I’m going to Ha Noi next week.”

⇒ He says he is going to Ha Noi next week.

+ Nếu động từ trần thuật (reporting verb) của câu làm việc thì vượt khứ thì yêu cầu lùi động từ chủ yếu về thừa khứ một bậc khi đưa từ khẩu ca trực tiếp (direct speech) sang khẩu ca gián tiếp (indirect / reported speech) theo phép tắc sau:

* biến đổi thì của đụng từ và cồn từ khuyết thiếu thốn theo bảng sau:

Câu trực tiếp

Câu loại gián tiếp

Present simplePast simple
Present continuousPast continuous
Present perfectPast perfect
Past simplePast perfect
Present perfect continuousPast perfect continuous
Past continuousPast perfect continuous
willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

* thay đổi đại từ và các từ hạn định theo bảng sau:

 

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Chủ ngữIhe/ she
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữmehim/ her
youme/ us/ them
usus/ them
Đại trường đoản cú sở hữumyhis/ her
yourmy/ our/ their
ourour/ their
Đại tự sở hữuminehis/ hers
yoursmine/ ours/ theirs
oursours/ theirs
Đại từ bỏ chỉ địnhthisthe/ that
thesethe/ those

* thay đổi trạng ngữ chỉ thời gian và xứ sở theo bảng sau:

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week
yesterdaythe previous daythe day before
last weekthe week before
agobefore

NOTE: Khi chuyển động từ chúng ta chỉ bắt buộc nhớ lấy hễ từ gần nhà ngữ nhất giảm đi 1 cột tức là:

+ Động từ nghỉ ngơi cột 1 thì giảm xuống cột 2, ( nhớ thêm ed khi chưa hẳn là đông tự bất quy tắc)

+ Động từ bỏ cột 2 thì sút thành cột 3

+ Động trường đoản cú cột 3 thêm had phía trước

Tuy nhiên, cần chú ý một số ngôi trường hợp sau đây không bớt thì đụng từ:

+ nói về chân lý, sự thật.

+ Thì vượt khứ hoàn thành.

+ vào câu gồm năm xác định.

Các câu có cấu trúc sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF một số loại 2, 3 .

B. Bài xích tập


I. Chấm dứt các câu trong bài xích câu tường thuật.

1. "Where is my umbrella?" she asked.

She asked............................................. ......................

2. "How are you?" Martin asked us.

Martin asked us................................................ ...................

3. He asked, "Do I have to vì it?"

He asked............................................. ......................

4. "Where have you been?" the mother asked her daughter.

The mother asked her daughter.......................................... .........................

5. "Which dress vì chưng you like best?" she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend......................................... ..........................

6. "What are they doing?" she asked.

She wanted to lớn know.............................................. .....................

7. "Are you going lớn the cinema?" he asked me.

He wanted khổng lồ know.............................................. .....................

8. The teacher asked, "Who speaks English?"

The teacher wanted to know.............................................. .....................

9. "How do you know that?" she asked me.

She asked me................................................ ...................

10. "Has Caron talked lớn Kevin?" my friend asked me.

My friend asked me................................................ ...................

Đáp án

1. She asked where her umbrella was.

2. Martin asked us how we were.

3. He asked if he had to bởi vì it.

4. The mother asked her daughter where she had been.

5. She asked her boyfriend which dress he liked best.

6. She wanted lớn know what they were doing.

7. He wanted khổng lồ know if I was going khổng lồ the cinema.

8. The teacher wanted lớn know who spoke English.

9. She asked me how I knew that.

10. My friend asked me if Caron had talked khổng lồ Kevin.

II. Viết lại các câu sau thực hiện cách nói con gián tiếp.

1. “Open the door,” he said to lớn them.

- He told them...................................................................

2. “Where are you going?” he asked her.

- He asked her where.........................................................

3. “Which way did they go?” he asked.

- He asked... ......................................................................

4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to lớn her.

- I told... ............................................................................

5. “Don’t try to xuất hiện it now,” she said lớn us.

- She told... ........................................................................

6. “Is it going khổng lồ be a fine day today?” I asked her.

- I asked her... ....................................................................

7. “He’s not at home”, she said.

- She said that... .................................................................

8. “Is the bus station far away?” the girl asked.

- The girl wanted to lớn know... ..............................................

9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said.

- Tom told Ann... ...............................................................

10. “Please let me borrow your car,” he said to lớn her.

- He asked... ........................................................................

11. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.

- Thomas asked Jean.....

12. Don’t leave the window open, Mary”, I said.

- I told Mary.... ...................................................................

13. “I’ll have a cup of tea with you,” she said.

She said that...

14. “I’ll pay him if I can” she said.

- She said that... ...................................................................

15. “What are you going to vị next summer?” she asked.

- She asked us.... ...................................................................

16. “I’ll phone you tomorrow,” he told Jack.

- He told Jack that.... .............................................................

17. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked.

- Tom asked Jean.... ..............................................................

18. “I want a camera for my birthday,” he said.

- He said that.... ...................................................................

19. “Don’t keep the door locked,” he said khổng lồ us.

- He told us.... ...................................................................

20. “How long are you going to stay?” I asked him.

- I asked him how long....

21. “Are you going by train?” she asked me.

- She wanted lớn know.... ..................................................

22. “Don’t use too much hot water,” she said to us.

- She asked us.... ..............................................................

23. “Will you come to lớn my party?” she said khổng lồ me.

- She invited me.... ............................................................

24. “Don’t bởi it again,” she said to them.

She told them..................................................................

25. “ Did Mr Brown send the potatoes to you?” she asked.

- She asked.......................................................................

26. “Don’t get your shoes dirty, boys,” she said.

- She told..........................................................................

27. “What do you want for lunch today, Peter?” Mary asked.

- Mary asked.......................................................................

28. “Can I borrow your typewriter, Janet?” asked Peter.

- Peter asked if .......................................................................

29. “Why didn’t I get a computer before?” thought the office manager.

- The office manager wondered............................................................

30. “You had better not lend him any more money, Elizabeth,’’ said John.

- John advised Elizabeth........................................................................

31. “You stole my best cassette, Amanda!” said John.

- John accused.......................................................................................

32. “ You damaged my bicycle, John!” said Mary.

- Mary accused......................................................................................

33. “When was your little boy born?” said the nurse lớn Mrs. Bingley.

- The nurse asked Mrs. Bingley...............................................................

34. “You should take more exercise, Mr. Robert,” the doctor said.

- The doctor advised................................................................................

35. “Will I find a job?”, Tim said lớn himself.

- Tim wondered.......................................................................................

36. “I’m sorry I gave you the wrong number,” said Paul to lớn Susan.

- Paul apologized.....................................................................................

37. “When is the first day of your holiday, Peter?” Martha asked.

- Martha asked Peter when.....................................................................

38. “Can I have a new bicycle?” said Anna to her mother.

- Anna asked............................................................................................

Xem thêm: 6 Thức Uống Gì Trước Khi Ngủ Để Đẹp Da Căng Mướt, Sạch Mụn Ngay

39.. “Don’t leave the house until I get back, William”, his mother said.

- William’s mother told..........................................................................

40. “Don’t bite your nails,” said Mrs. Rogers to lớn her son.

- Mrs. Rogers told....... .............................................................................

41. “I’ve seen the film three times, Mary” said George.

- George said............................................................................................

42. “I’m sorry, Angela,” said Martin, “I’m afraid I’ve damaged your car.

- Martin apologized..................................................................................

43. “Have you had enough for lunch?” the landlady asked us.

- The landlady asked................................................................................

44. “ John, please don’t tell anyone my new address,” said Mary.

- Mary asked............................................................................................

45. “Breakfast will not be served after 9. 30” said the notice.

- The notice said that..............................................................................

46. “Where is the best place khổng lồ buy souvenirs?”

- I asked..................................................................................................

47. “Don’t forget khổng lồ bring your passport with you tomorrow”

- She reminded me ................................................................................

48. “Do not write on the wall,” said the teacher to lớn the boys.

- The teacher told the boys………………………………………..........

49. “How many jobs have you had since 2000?” the interviewer asked Mr. Simpson.

- The interviewer asked ...........................................................................

50. “Why didn’t you report the incident to lớn the police?” the officer asked the frightened witness.

- The officer wanted to know...................................................................

Đáp án

1. He told them to xuất hiện the door.

2. He asked her where she was going.

3. He asked me which way they had gone.

4. I told her khổng lồ bring it back if it didn’t fit.

5. She told us not to lớn try to open it then.

6. I asked her whether/ if it was going khổng lồ be a fine day that day.

7. She said that he was not at home.

8. The girl wanted khổng lồ know whether/ if the bus station was far away.

9. Tom told Ann not to stay out late.

10. He asked her lớn let him borrow her car.

11. Thomas asked Jean whether/if she had seen his gloves.

12. I told Mary not khổng lồ leave the window open.

13. She said that she would have a cup of tea with me.

14. She said that she would pay him if she could.

15. She asked us what we were going to vị the following summer.

16. He told Jack that he would phone him the following day.

17. Tom asked Jean whether/if he could sit beside her.

18. He said that he wanted a camera for his birthday.

19. He told us not to keep the door locked.

20. I asked him how long he was going to lớn stay.

21. She wanted to lớn know whether I was going by train.

22. She asked us not to lớn use too much hot water.

23. She invited me khổng lồ come lớn her party.

24. She told them not to vày it again.

25. She asked whether/ if Mr. Brown sent the potatoes to me.

26. She told the boys not to get their shoes dirty.

27. Mary asked what Peter wanted for lunch that day.

28. Peter asked Janet whether/ if he could borrow her typewriter.

29. The office manager wondered why he hadn’t got a computer before.

30. John advised Elizabeth not to lớn lend him any more money.

31. John accused Amanda of stealing his best cassette.

32. Mary accused John of damaging her bicycle.

33. The nurse asked Mrs. Bingley where her little boy had been born.

34. The doctor advised Mr. Robert to lớn take more exercise.

35. Tim wondered whether/ if he would find a job.

36. Paul apologized lớn Susan for giving her the wrong number.

37. Martha asked Peter when the first day of his holiday was.

38. Anna asked her mother whether/ if she could have a new bicycle.

39. William’s mother told him not to lớn leave the house until she got back.

40. Mrs. Rogers told her son not to lớn bite his nails.

41. George said to Mary that he had seen the film three times.

42. Martin apologized lớn Angela for having damaged her car.

43. The landlady asked us whether/if we had had enough for lunch.

44. Mary asked John not khổng lồ tell anyone her new address.

45. The notice said that breakfast would not be served after 9.30.

46. I asked where the best place to buy souvenirs was.

47. She reminded me to bring my passport with me the following day.

48. The teacher told the boys not khổng lồ write on the wall.

49. The interviewer asked Mr. Simpson how many jobs he had had since 2000.

50. The officer wanted to know why the frightened witness hadn’t reported the incident to lớn the police.

III. Xong các câu trong bài bác câu tường thuật. Chú ý sự chuyển đổi của đại trường đoản cú và các thì.

1. "What"s the time?" he asked.

→ He wanted khổng lồ know .................................................. .

2. "When will we meet again?" she asked me.

→ She asked me .................................................. .

3. "Are you crazy?" she asked him.

→ She asked him .................................................. .

4. "Where did they live?" he asked.

→ He wanted khổng lồ know .................................................. .

5. "Will you be at the party?" he asked her.

→ He asked her .................................................. .

6. "Can you meet me at the station?" she asked me.

→ She asked me .................................................. .

7. "Who knows the answer?" the teacher asked.

→ The teacher wanted lớn know .................................................. .

8. "Why don"t you help me?" she asked him.

→ She wanted lớn know .................................................. .

9. "Did you see that car?" he asked me.

→ He asked me .................................................. .

10. "Have you tidied up your room?" the mother asked the twins.

→ The mother asked the twins .................................................. .

Đáp án

1. He wanted khổng lồ know what the time was.

2. She asked me when we would meet again.

3. She asked him if he was crazy.

4. He wanted khổng lồ know where they had lived.

5. He asked her if she would be at the party.

6. She asked me if I could meet her at the station.

7. The teacher wanted to know who knew the answer.

8. She wanted to know why he didn"t help her.

9. He asked me if I had seen that car.

10. The mother asked the twins if they had tidied up their room.

IV. Bài bác tập câu trần thuật requets (positive)

1. "Stop talking, Joe," the teacher said.

→ The teacher told Joe .................................................. .

2. "Be patient," she said to him.

→ She told him .................................................. .

3. "Go lớn your room," her father said to her.

→ Her father told her .................................................. .

4. "Hurry up," she said khổng lồ us.

→ She told us .................................................. .

5. "Give me the key," he told her.

→ He asked her .................................................. .

6. "Play it again, Sam," she said.

→ She asked Sam .................................................. .

7. "Sit down, Caron" he said.

→ He asked Caron .................................................. .

8. "Fill in the form, Sir," the receptionist said.

Xem thêm: Thực Đơn Cho Trẻ 12 Tháng Tuổi Ăn Dặm Truyền Thống (30 Ngày)

→ The receptionist asked the guest .................................................. .