Bài tập tiếng anh về thì hiện tại tiếp diễn

     

Thì hiện tại tại tiếp nối là trong số những thì cơ bản và thông dụng duy nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên có nhiều bạn dù đã được học qua về cấu tạo và cách sử dụng của các loại thì này nhưng vẫn không làm được bài tập thì lúc này tiếp diễn. Gọi được trở ngại đó,astore.vnđã tổng hợp vừa đủ kiến thức dưới nội dung bài viết này. Cùng theo dõi các bạn nhé!


1. Nắm tắt triết lý về thì hiện nay tại tiếp nối (Present Continuous Tense)

1.1. Cách thực hiện thì hiện tại tiếp diễn

Diễn tả một hành vi đang ra mắt tại thời gian nói.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh về thì hiện tại tiếp diễn

Ví dụ: I am watching TV now. (Tôi sẽ xem tivi bây giờ.)

Diễn tả một hành động nói bình thường đang diễn ra và chưa kết thúc, tuy thế không nhất thiết đề xuất thực sự diễn ra ngay lúc nói.

Ví dụ: Anna is finding a job. (Anna đã tìm kiếm một công việc.)

Diễn tả một hành động chắc chắn rằng sẽ xảy ra sau đây gần.

Ví Dụ: He is going to lớn Ha Noi tomorrow. (Anh ấy đang tới thủ đô vào ngày mai.)


*
*
*
Bài tập thì hiện tại tiếp tục – bài tập 2

Hội thoại 2

A: Hi, Nicola. How ……… ? (your new job /go)

B: Not bad. Lt wasn’t so good at first, but ……… better now. (it/ get)

A: What about Daniel? Is he OK?

B: Yes, but ……… his work right now. (he/ not/ enjoy).

He’s been in the same job for a long time & ……… lớn get bored with it. (he/ begin)

Bài tập 3: lựa chọn dạng đụng từ đúng (I’m doing) hoặc (I’m not doing)Please don’t make so much noise …… (I/ try) to lớn work.Let’s go out now ……. (it/ rain) any more.You can turn off t he radio ………………….. (I/ listen) lớn it.Kate phoned me last night. She’s on holiday in France ……………. (she/ have) a great t ime và doesn’t want khổng lồ come back.I want to thảm bại weight, so t his week …………. (I/ eat) lunch.Andrew has just started evening classes ……………… (he/ learn) JapanesePaul and Sally have had an argument ……………….. (they/ speak) to lớn each other.……………. (I/get) tired. I need a rest.Tim ……………………. (work) today. He’s taken the day off.…… (I/ look) for Sophie. Bởi you know where she is?Bài tập 4: ngừng các câu thực hiện động từ bỏ sau

start – get – increase – change – rise

The population of the world ……very fast.The world ………. ………………………………………….. Things never stay the same.The situation is already bad & it ……………………. Worse.The cost of living ………………………… . Every year things are more expensive.The weather ………… khổng lồ improve. The rain has stopped, & the wind isn’t as strong.Bài tập 5: dứt câuI/ wash/ my hair. => ………………………………………………………………………………………..It/ snow. => …………………………………………………………………………………………They/ sit/ on the bench. => ………………………………………………………………………………..It/ rain/ very hard. => ………………………………………………………………………………….She/ learn/ English. => ……………………………………………………………………………………..He/ listen/ to the radio. => ……………………………………………………………………………………..We/ smoke/ in the class. => ………………………………………………………………………………..I/ read/ a newspaper. . => ………………………………………………………………………………..You/ watch/ T.V? => ………………………………………………………………………………..What/ you/ do? => ………………………………………………………………………………..What/ Sam and Anne/ do? => ………………………………………………………………………………..It/ rain/ ? => ………………………………………………………………………………..That clock/ work? => ………………………………………………………………………………..You/ write/ a letter. => ………………………………………………………………………………..Why/ you/ run ?=> ………………………………………………………………………………..Bài tập 6: Chọn giải đáp đúng

1. Have you got an umbrella? It ……………………… lớn rain.

a. Is starting b. Are starting c. Am starting d. Start

2. You ……………….. A lot of noise. Can you be quieter? I …………… to concentrate.

a. Is makeing/am trying b. Are makeing/ am trying

c. Are making/ am trying d. Is making/ am trying

3. Why are all these people here? What ……………………. ?

a. Am happening b. Are happening c. Is happening d. Is happening

4. Your English …………….. . How do you learn?

a. Is improving b. Areimproving c. Improve d. Improving

5. Please don’t make so much noise. I ………………… lớn work.

a. Is trying b. Are trying c. Trying d. Am trying

6. Let’s go out now. It ………………. Any more.

a. Am raining b. Is raining c. Are raining d. Raining

7. You can turn off the radio. I …………. Khổng lồ it.

a. Are not listening b. Isn’t listening c. Am not listening d. Don’t listening

8. Kate phoned me last night. She is on holiday in France. She …… a great time và doesn’t want lớn come back.

a. Is haveing b. Are having c. Am having d. Is having

9. I want to thua trận weight, so this week I ……………. Lunch.

a. Am not eating b. Isn’t eating c. Aren’t eating d. Amn’t eating

10. Andrew has just started evening classes. He …………….. German.

a. Are learning b. Is learning c. Am learning d. Learning

11. The workers …………………………..a new house right now.

a. Are building b. Am building c. Is building d. Build

12. Tom ……………………….. Two poems at the moment?

a. Are writing b. Are writeing c.is writeing d. Is writing

13. The chief engineer ……………………………… all the workers of the plant now.

a. Is instructing b. Are instructing c. Instructs d. Instruct

14. He …………………….. His pictures at the moment.

Xem thêm: Cách Tập Cho Bé Bú Bình Trở Lại, Cách Tập Cho Be Bú Bình Trở Lại

a. Isn’t paint b. Isn’t painting c. Aren’t painting d. Don’t painting

15. We ………………………….the herbs in the garden at present.

a. Don’t plant b. Doesn’t plant c. Isn’t planting d. Aren’t planting

16. They …………………… the artificial flowers of silk now?

a. Are………. Makeing b. Are……… making c. Is……….. Makeing d. Is ……….. Making

17. Your father ………………………….your motorbike at the moment.

a. Is repairing b. Are repairing c. Don’t repair d. Doesn’t repair

18. Look! The man ……………………. The children to lớn the cinema.

a. Is takeing b. Are taking c. Is taking d. Are takeing

19. Listen! The teacher …………………..a new lesson to lớn us.

a. Is explaining b. Are explaining c. Explain d. Explains

20. They ………… …….. Tomorrow.

a. Are coming b. Is coming c. Coming d. Comes

Bài tập 7: lựa chọn dạng trường đoản cú đúngHe …… an email now.

a) is writing/ b) is writing

Marry …… in the bed at the moment.

a) lying/ b) is lying

I ….. In Paris this week.

a) am staying/ b) stay

John ….. This month.

a) working/ b) is working

My sister & mom …… now.

a) is cooking/ b) are cooking

Oh, no! Look! She is crazy!

a) What is she wearing?/ b) What is she wearing?

Don’t turn off the laptop.

a) I am working./ b) I’m not working.

I can hear Peter.

Xem thêm: Cho Trẻ Ăn Dặm Từ Tháng Thứ Mấy, Nên Cho Bé Ăn Dặm Từ Tháng Thứ Mấy

a) He is coming./ b) He isn’t coming.

Bài tập 8: bài tập hoàn thành câu có áp dụng thì lúc này tiếp diễnIt’s 10 o’clock & I …………………………… a book. (read)Where is Peter ? – He ………………………… his car. (mend)My brother is not here. He ……………………………. The shopping. (do)Please, stop! You ……………………….. So loudly! (sing)Look.She …………………………………………….. Us. (watch)We ………………………………… in London this week. (stay)Bài tập 9: bài tập viết lại câu thực hiện thì bây giờ tiếp diễnI/ in Hastings/ learn English/ this winterin the street/ Tam and Trung/ play/ at the momentdecorate/ she/ in Thu Duc/ these days/ her flat