BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

     

Bài tập thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn là một trong những dạng bài bác tập giữa trung tâm trong chương trình tiếng Anh thường lộ diện trong các bài kiểm tra, bài bác thi học kì.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn hiện tại tiếp diễn


Bài tập thì lúc này đơn cùng thì hiện tại tiếp diễn


1. Tách biệt 2 thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

Hiện tại đơnHiện trên tiếp diễn
Dạng thức của hễ từS + V(s, es)/is/are/am + ...S + is/am/are + Ving + ...

Cách dùng

+ hành vi xảy ra hay xuyênVí dụ: He plays football everyday+ mô tả sự thật, chân lý, điều hiển nhiênVí dụ: Water freezes at 0° C or 32° F(Nước đóng băng ở ánh sáng 0° C hoặc 32°F)+ kế hoạch trình, thời gian biểuVí dụ: The train leaves at 9 pm tonight

+ hành động đang xảy ra ở thời khắc nóiVí dụ: He is playing football+ miêu tả hàng động mang tính tạm thờiVí dụ: She is staying with friends at present+ chiến lược được sắp đến sẵn lịchVí dụ: We are joining a birthday các buổi party tonight

Các động từ hay được sử dụng ở thì

Giác quan(Senses): see, hear, smell, taste, feelOpinion(Quan điểm): agree, disagree, consider, believe, thinkEmotion(Cảm xúc): love, hate, dislike, like, enjoyOther: appear, belong, want, need, wish

Động từ cần sử dụng chỉ sự cố kỉnh đổi: get, change, become, begin, increase, improve, fall

Các trạng từ chỉ thời hạn thường đi kèm để nhận biết

Every day, every month, once a week, always, usually, often, sometimes, occationally, seldom/rarely, never

At present, at the moment, now, right now, Listen!, Look!


2. Bài xích tập phối hợp thì hiện tại đơn và lúc này tiếp diễn

Bài 1. Phân chia động từ sau đây ở Thì hiện tại đơn hoặc Thì lúc này tiếp diễn

1. Listen! My mother (sing)________________________a song.

2. Every night, We (go)________________________to bed at 10p.m

3. Giang (like)_______________Music but I (like)____________________Math

4. Now, they (stay)___________________________in Hue .

5. My father (read)__________________________a newspaper in the morning

6. Look! Ha (run)______________________.

7. Trang usually (listen)____ to the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your father(be)?

-He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) khổng lồ school by bus today?

10.There(be)___________many flowers in our garden.

11.Everyday,Mr.Hung (not go)_______________________to work by car.

12.In the autumn, I rarely (go)_______ sailing và (go)________ to school.

13.I (write)_____________________ a letter lớn my friend now.

14.At 12 a.m every day, I (have)_______ lunch và (go)________ lớn bed.

15.On Monday, I (have)____________ math & Art.

16.On Friday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange và My sisters (Play) ___Tennis.


18.Now, He (look)_______ his cat . It (eat)______ a mouse in the garden.

19.Phong, An , Ha, Lan (be)__________________ close friend.

20.___________your mother(walk)_________to market?

21.It (be)__________10.00.We (learn)___________________our lesson.

22.What___________you (do)____________now?

23.__________your mother (walk) to work every day?

24.They (not play)________________soccer in the morning.

25____________Hai(work)____________in the garden at the moment?

26.My brother (do)______________________his homework in his room now. He does it everyday.

27.James & his brother (play)__________________soccer at the moment. They (play)_________________ it every afternoon.

28.Where________________the old man (live)___________now?

29.Mr.Smith often (teach)____ class 4A,but this morning he (teach)_____class 4B.

30.It"s 7.30 now. She (study)_______________ science in the classroom.

Bài 2. Chia động từ dưới đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where ___________you (live)____________?

I (live)______________in nhị Duong town.

2. What _______________he (do) ______________now?

He (water)_________________flowers in the garden.

3. What _______________she (do)_____________?

She (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play) ____________ volleyball and my brother (play) ______________soccer.

6. It is 9.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go) ______________ lớn the park with my friends, và in the spring, we (have) ___________Tet Holiday; I (be) ________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents.


8. ____________your father (go)_____________to work by bus?

9. How ___________your sister (go)___________to school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the winter?

12. Today, we (have)______________English class.

13. Her favourite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.

15. Look! Aman (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen)____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________badminton now?

18. Everyday, my father (get up)_________________ at 5.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 6.00 am.

19. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00, but today I (Listen) ________________ lớn music at 10.00.

20. Everyday , I (go) __________to school by xe đạp but today I go to school by motorbike.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk.

22. At the moment, I(read)_______________a book và my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, and Ha (live)________________in hồ chí minh City.

24. Hung and his friend (play)_______________badminton.

25. They usually (get up)___________________at 6.oo in the morning.

26. Ha never (go)______________fishing in the winter but she always (do)_____________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do) _________________at 7.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (Go)________________to school by bike.

34. We (go)_______________to supermarket khổng lồ buy some food.

35. Mr. Hien (go)________________on business to lớn Hanoi every month.

36. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. She (like)________________Tea, but she (not like)____________________coffee.


38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday ,I (go)______________to school on foot, but today I (go)________________to school by bike.

40. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I _______________________(wait) for Mr. Hai.

41. My sister (get)______________ dressed & (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

42. Mrs. Smith (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________to school everyday?

44. It"s 9 o"clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ to work by bike. Sometimes he(walk)______________.

47. _________You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)_____________the cooking while Hoa (listen)_______________to music.

49. At the moment, Nam & his friends (go)_______________________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)______________sailing & (go)__________to school.

51. I (write)_____________________________ a letter to lớn my friend now.

52. At 12 a.m every day, I (have)______________lunch and (go)____________to bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math and Art.

54. On Friday, I (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)______________an orange, và My sisters (Play)_______ Tennis.

56. _______her bags (be)?

- No, they(not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ to school?

58. He (live)________________in sài gòn City.

59. What time___________your brother usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the city và it (be)_________small.

61. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.00 am.

62. This (be)________a book & there (be)_________pens.

63. Mr. Quang (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. John (not have)______________Literature lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 12A3?

67. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)__________________ there.

68. My brother (not live)____________________in London; he (live)_______________ in Manchester.

69. Now Mr. Long (design) ____________________his dream house.

70. He (like)_____________APPLES, but he (not like)_____________________bananas.

71. __________________she (like)______________apples?

72. Usually, I (have)_________________lunch at 12.00.


-__________________you (have) ___________________lunch at 11.00?

73. He can (swim)_______________but I can"t(swim)_____________________.

74. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.

75. I (like)__________________ice-cream.

76. What ___________________Mr. Ha (live)_______________?

77. Monkeys can (climb)_________________ the tree.

78. Hang (go)__________________to the bookshop now because she (want) ___________to buy some books.

79. We (go) ______________to market và (buy)_________________some fruits.

80. Now, Lan (study)________________English and Lien (listen)______________to music.

81. Every night , she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________Vietnam.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching television.

85. Lan (have)_______________breakfast và (go)___________to school at 6.30 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________sports everyday.

88. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

89. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

90. They (go)___________home và (have)___________lunch.

91. ___________he (play)__________sports?

92. He (teach)_______________English in a big school in town.

93. Everyday she (go)____________to work by bike.

94. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

95. Sometimes, I (play)__________badminton.

96. Ann (like)____________her job very much.

97. ___________your mother (walk)_________to the market?

98. Look! They (run)_________________________together.

Bài 3. Phân chia động từ tiếp sau đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where"s John? He ________(listen) to a new CD in his room.

2. Don"t forget to take your umbrella with you khổng lồ London. You know it always ________ (rain) in England.

3. Jean ________(work) hard all day but she ________(not work) at the moment.

4. Look! That boy ________ (run) after the bus. He________(want) to catch it.

5. He ________(speak) German so well because he ________(come) from Germany.

6. Shh! The trùm cuối ________(come). We ________(meet) him in an hour & nothing is ready!

7. ________you usually ________(go) away for Christmas or________ you ________(stay) at home?

8. She ________(hold) some roses. They________(smell) lovely.

9. Oh no! Look! It ________(snow) again. It always________(snow) in this country.

10. Mary ________ (swim) very well, but she ________(not run) very fast.

11. ________ you ________(enjoy) this party? Yes, I ________(have) a great time!

12. Sorry I can"t help you. I ________(not know) where she keeps her files.

13. What ________you________(do) next Saturday? Nothing special. I ________(stay) at home.

14. I ________ (think) your new hat ________(look) nice on you.

15. I ________ (live) with my parents but right now I ________(stay) with somefriends for a few days.

16. I can"t talk on the phone now. I ________ (drive) home.

17. Where are the children? They ________ (lie) on the beach over there.

18. You never ________(listen) to a word I say! You ________always ________ (listen) to lớn that mp3 player!

19. He ________ (not understand) what you ________ (talk) about. He"s foreign.

20. How much ________your suitcase ________(weigh)? It ________ (look) really heavy.


Bài 4. Bài xích tập lúc này đơn, bây giờ tiếp diễn

Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He (leave) the house.

2. Quiet please! I (write) a test.

3. She usually (walk) to lớn school.

4. But look! Today she (go) by bike.

5. Every Sunday we (go) lớn see my grandparents.

Xem thêm: Đăng Ký Kakaotalk Trên Máy Tính, Điện Thoại Chi Tiết, Dễ Dàng

6. He often (go) khổng lồ the cinema.

7. We (play) Monopoly at the moment.

8. The child seldom (cry) .

9. I (not/ do) anything at the moment.

10. (watch/ he) the news regularly?

Bài 5. Look at the picture on the right and complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be) Marc.

2. He (wear) a t-shirt và shorts today.

3. He (eat) an táo bị cắn dở at the moment.

4. Marc (like) fruits và vegetables.

5. He (eat) some every day.

6. Marc (know) that apples (be) good for his health.

Bài 6. Look at the picture on the right và complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be) Caroline.

2. Caroline (have) long blond hair.

3. She usually (wear) glasses, but now she (wear) tương tác lenses.

4. Caroline (like) sports.

5. She (play) handball every Monday and Thursday.

Bài 7. Exercise on Simple Present - Present Progressive

Look at the picture on the right and complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. Joe và Dennis (be) best friends.

2. They often (meet) in the afternoon.

3. What (do/ they) at the moment?

4. They (play) football.

5. They (love) football.

6. Joe (practise) with his father every weekend, but Dennis (not/ play) football very often.

Bài 8. Bài xích tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

It (0. Be) is Sunday evening & my friends & I (1. Be)....... At Jane"s birthday party. Jane (2. Wear)....... A beautiful long dress và (3. Stand)....... Next to lớn her boyfriend. Some guests (4. Drink)....... Wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. Dance)....... In the middle of the room. Most people (6. Sit)....... On chairs, (7. Enjoy)....... Foods & (8. Chat)....... With one another. We often (9. Go)....... Khổng lồ our friends" birthday parties. We always (10. Dress)....... Well và (11. Travel)....... By taxi. Parties never (12. Make)....... Us bored because we lượt thích them.

Bài 9. Bài bác tập lúc này đơn, hiện tại tiếp diễn

1. Sit down! A strange dog (run) to lớn you.

2. My mom often (buy) meat from the butcher"s.

3. My brothers (not/ drink) coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) the mountain so fast.

5. That girl (cry) loudly in the party now.

6. These students always (wear) warm clothes in summer.

7. What (you/ do) in the kitchen?

8. I never (eat) potatoes.

9. The 203 bus (set off) every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) to our teacher"s wedding party.

Bài 10 bài xích tập bây giờ đơn, bây giờ tiếp diễn

1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

2. You/ do/ the housework/ at the moment?

3. I/ not/ go/ khổng lồ school/ on weekends.

4. John"s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

5. They/ like/ beer or wine?

6. What/ he/ usually/ do/ at night?

7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

8. Why/ you/ listen/ khổng lồ music/ loudly now?

Bài 11: a/ đến dạng đúng của động từ vào ngoặc làm việc thì hiện tại đơn

1. The Earth (go) _______ around the Sun.

2. My mother (sweep) _______ the floor every morning.

3. We often (be) _______ at home on summer holiday.

4. I (not use) _______ this car regularly.

5. Hoa (drive) _______ to work every day.

6. They often (not watch) _______ TV.

7. My cousin (study) _______ English every night.

8. _______ the plane (take) _______ off at 6 pm this weekend?

9. My sister (not love) _______ Maths.

10. _______ Nam and Trang usually (go) _______ lớn the cinema together?

b/ thành lập câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễn phụ thuộc các từ gợi nhắc cho sẵn.

1. They/ask/a/woman/about/the/way/the/railway/station.

2. My/father/water/some plants/the/garden.

3. Tam/have/lunch/her/friends/a/restaurant.

4. My/daughter/draw/a/beautiful/picture.

5. My/mother/clean/kitchen.

c/ chia dạng đúng của cồn từ trong ngoặc (thì bây giờ Đơn hoặc thì lúc này Tiếp diễn)

1. He always (go) _______ class lately.

2. Sit down! A strange dog (run) _______ to lớn you.

3. That baby (cry) _______ loudly in the các buổi tiệc nhỏ now.

4. Lan (travel) _______ lớn London every Sunday.

5. My brothers (not/drink) _______ tea at the moment.

6. We (have) _______ a holiday in July every year.

7. You (play) _______ football once a week.

8. The moon (circle) _______ around the earth.


9. You always (teach) _______ me new things.

10. Look! Those people (climb) _______ the mountain so fast.

Bài 12: Put the verb in brackets into the correct form.

1. John (play)…….football at the moment.

2. We often (write)………….tests at our school.

3. I (talk)………..to my teacher now.

4. Look! Mandy và Susan (watch)…………..…a film on TV.

5. Olivia (visit)………… her uncle every weekend.

6. Now the sun (shine)…………. ……………

7. They sometimes (read)………….. Poems in the lessons.

8. Listen! The band (play)……………….the new guitar.

9. …………you (go)……… to school by xe đạp ?.

10. Every morning, my mother (get)……………up at 6 o’clock.

11. It’s seven o’clock and they (go)…………….…. Khổng lồ school now.

12. Mrs. Cooper (eat) …………..in the restaurant every Sunday.

13. Our cat never (jump)………… on the kitchen table.

14. Look! The men (wear)………… xanh uniforms.

15. My father (not smoke) ………………….., but my uncle smokes too much.

16. Curt always (play)…………. His guitar in the afternoon.

17. It (be)………….. Early in the morning.

18. Sally (get)………..out of bed, (open)…………. The window và (go)……….. Into thebathroom. Then she (have) ……………….breakfast.

19. . ……… she (have)…………. Breakfast at the moment ?.

20. After breakfast, Sally usually (cycle)………… to lớn school.

21. Sally usually (have) ………….her lunch at home.

22. In the afternoon, she first (do)…………. Her homework và then she (meet) ………….. Her friends in the park.

23. What……….she (do)………… now?

24. She …………. (not play)………… the guitar, but she (play) ………… the piano now.

25. Her friends are listening & some of them ………….. (sing)…………. Along.

26. The taxi (wait)……… for them at the moment.

27. He always (help)……….. His grandmother with the housework.

28. They never (eat)…………. Very much.

29. Listen! Bill (play) ………….his electric guitar.

30. He (wash)………… his car every Sunday

31. Where’s Cindy? – She (have)………….. A bath.

32. My father (live)…………. In a house near the river because he (like)…………swimming.

33. Every morning, my mother (walk)………… in the park.

34. What newspaper………you usually (read)……? – The Times.

35. Be careful! The teacher (look)………… at you.

36. ………… your mother (do)…… morning exercise every day?

37. In summer, it (be) …………. Very hot, so he often (go)………… lớn the seaside on holiday.

38. ……you (look)…… ….for Peter? I think he (read)…is reading….books in the library.

39. Mother (cook)……in the kitchen at the moment.

40. Let’s (help)…………..her.

41. She (not /want)…….any coffee. She (want)……some tea.

42. They (not/go)……don’t go…..fishing in winter.

43. I (like)……like………my English class very much.

44. He usually (go)……goes…….to the library when he has không tính phí time.

45. What……does……Mrs. Brown (do)……do…….? – She’s a teacher.

46. What……does…….your father often (do)……do…….in the evening?

47. Look! The boy (climb) ……is climbing…….. Up a ladder.

48. They (play)……play…….volleyball every afternoon, but they (not/play)……is not playing……badminton now.

49. He (learn)……is learning…. English and I (read)……am reading…. A book now.

50. He often (have)…has………coffee for breakfast.

51.What (be)……is……the weather like today? It (be)……is…….cold.

52. He usually (go jogging)……goes jogging….in the morning.

53. He often (go)……goes……swimming. He (go)…is going…….swimming at the moment.

54. My sister (do)…does…aerobics every morning.

55.Lan (go)……goes…….to school six days a week.

56. We (not/go)…don’t go……..swimming in the winter.

57. He often (go)……goes…….the movie on Sunday.

58. The students (do)…are doing………..their homework now.

59. My mother (like)……likes…….iced tea.

60. He never (go)…goes...camping because he (not/ have)……don’t have…a tent.

Bài 13: Tìm lỗi sai

1. John sleeping in the car soundly

______________________________________________

2. Ted và Baker always arrives late.

______________________________________________

3. Megan speak softly lớn her mother.

______________________________________________

4. Jane & her children playing happily in the garden.

______________________________________________

5. Are you always come early in the morning?

______________________________________________

6. Why bởi vì they always makes the room dirty?

______________________________________________

7. What are Rosa doing during the vacation?

______________________________________________

8. I needs to boil some eggs.

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi Protected View Trong Excel 2010 Và Cách Khác Phục Lỗi

______________________________________________

9. My father are driving the car fast.

______________________________________________

10. This dress look gorgeous on you

______________________________________________

Bài 14: Present Tense – Simple or progressive

1. They normally _____________________ lunch at two. (have)

2. Are _____________________ in Paris this week? (you work)

3. You _____________________ new clothes every Saturday! (buy)

4. I played football at school but now I _____________________ swimming (prefer)

5. I _____________________ no idea what the book is about. Can you tell me what it’s about? (have)

6. John _____________________ a difficult time at the university this year (have)

7. My father _____________________ everything about cars, but nothing about bicycles. (know)

8. The moon _____________________ round the earth. (go)

9. Vày _____________________ those men at the door? – They _____________________ at us very strangely (you see, look)