Bài Tập Chia Động Từ Thì Hiện Tại Đơn

     

Thì lúc này đơn là một trong 12 thì cơ phiên bản và đây là một trong những kiến thức thứ nhất khi bước đầu chinh phục một ngôn ngữ mới. Để khiến cho bạn nắm chắc kiến thức và kỹ năng ngữ pháp của thì này, astore.vn sẽ hỗ trợ tài liệu thì lúc này đơn bài tập trường đoản cú cơ phiên bản cho đến nâng cấp có đáp án đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập chia động từ thì hiện tại đơn

Thì bây giờ đơn: triết lý cơ bản và giải pháp chia đụng từ

Định nghĩa thì hiện tại đơn (Simple Present tense):

Thì lúc này đơn là thì được sử dụng để mô tả một thực sự hiển nhiên, một sự việc hay như là 1 hành động diễn ra và lặp lại thường xuyên theo thói quen, phong tục, khả năng ra mắt ở thời khắc hiện tại.

Công thức:


Loại câu

Động từ bỏ thường

Động tự “to be”

Khẳng định

S + V(s/es)

S = I/ you/ they/ we/ N số các + V(nguyên mẫu)

S = He/ she/ it/ N số không nhiều + V(s/es)

Ex:

I go to school

She goes khổng lồ school

S + am/is/are + N/Adj

S = I + am

S = he/she/it + is

S = They/we/you + are

Ex:

I am a student

He is handsome

They are from VietNam

Phủ định

S + do/does + not + V-inf(nguyên mẫu)

Do not = Don’t

Does not = Doesn’t

Ex:

I don’t often go lớn school by car

He doesn’t buy it

S + am/is/are + not + N/Adj

Is not = Isn’t

Are not = Aren’t

Ex:

My sister isn’t tall

They aren’t from Japan

Nghi vấn

Do/does + S + V(nguyên mẫu)?

Answer:

Yes, S + do/does

No, S + don’t/doesn’t

Ex:

Q: vị you lượt thích to play baseball?

A: Yes, i do

No, i don’t

Am/is/are + S + N/Adj?

Answer:

Yes, S + am/is/are

No, S + am/isn’t/aren’t

Ex:

Q: Is she tall?

A: Yes, she is

No, she isn’t


Cách dùng: Thì lúc này đơn được thực hiện tuỳ vào trường thích hợp và hoàn cảnh dưới đây:

Khi dùng để miêu tả một sự việc, hành động hay thói quen thường xuyên được lặp đi lặp lại.

Ví dụ:

My sister always goes khổng lồ bed at 11 p.m

(Chị gái của tôi luôn luôn đi ngủ vào mức 11 tiếng đêm)

I play to baseball every afternoon

(Tôi nghịch bóng chày từng buổi chiều).

Dùng để mô tả một chân lý, sự thật hiển nhiên

Ví dụ:

The Earth goes around the Sun

(Trái đất quay quanh Mặt Trời)

Diễn tả trạng thái, cảm xúc, cảm giác

Ví dụ:

I think that your girlfriend is a good person

(Tôi nghĩ nữ giới của cậu là 1 trong người tốt)

He feels very bored

(Anh ấy cảm thấy rất nhàm chán)

Diễn tả một sự việc, vận động xảy ra theo thời gian biểu thay thể

Ví dụ:

The flight starts at 8 a.m

(Chuyến bay sẽ xuất phát lúc 8 giờ sáng)

Dấu hiệu dìm biết:

Thì hiện tại đơn trong câu rất dễ dãi nhận biết.

Khi mở ra những trạng từ chỉ gia tốc như: Always (luôn luôn), usually (thường), often (cũng tức là thường nhưng tần suất ít hơn usually), sometimes (thỉnh thoảng), rarely (hiếm khi), seldom (rất hiếm), never (không bao giờ), every day, every week, every month, once a week, once a month,....

Những trạng trường đoản cú chỉ gia tốc này hay đứng trước mọi động từ thường, thua cuộc trợ hễ từ và rượu cồn từ khổng lồ be vào câu.

Ví dụ:

We always go khổng lồ the beach on holidays

(Chúng tôi luôn đi đại dương vào hầu như ngày lễ).

She goes shopping three times a month

(Cô ấy đi bán buôn 3 lần mỗi tháng).

Cách phân chia động từ trong thì lúc này đơn:

Động từ bỏ “to be”:

Chủ ngữ

Động trường đoản cú “to be”

I

am

Ex: I am worried about my job

Chủ ngữ số không nhiều (He, she, it)

is

Ex: She is a teacher

Chủ ngữ số nhiều ( We, they,...)

are

Ex: They are from Korea


Động tự thường:

Động trường đoản cú số ít

Động từ số nhiều

Câu khẳng định

- Đuôi “s” sau phần lớn động từ bao gồm đuôi “p”, “t”, “f”, “k’’.

- Đuôi “es” được phân phối sau đều động từ có đuôi “ch”, “sh”, “z”, “s”

- Đuôi “ies” vào đa số động từ gồm đuôi “y”, quăng quật “y” đổi thành đuôi “ies”.

Ex: He wants to lớn study Math.

- Động từ ở dạng nguyên mẫu

Ex: I love my flowers!

Câu bao phủ định

Doesn"t + V(nguyên mẫu)

Ex: She doesn’t need lớn attend the class tomorrow.

Don’t + V(nguyên mẫu)

Ex: They don’t lượt thích you


1 số bài tập giờ anh về thì bây giờ đơn (Present Simple)

Hãy bước đầu làm thân quen với những dạng bài xích tập cơ bạn dạng nhất của thì bây giờ đơn để nắm vững cách phân chia động từ bỏ và làm rõ ngữ cảnh của thì.

Bài tập thì bây giờ thường cơ bản

Bài 1. Bài bác tập phân tách động trường đoản cú (thêm s/es)

My sister (work) ________ in a hospital.

Cat (like) ________ fish.

She (live)________ in California.

It (rain)________ almost every morning in London.

My mother (fry)________ eggs for breakfast everyday.

The museum (close)________ at six o"clock.

Peter (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he"ll pass.

Jessica is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.

My life (be)_____ so boring. I just (watch)________ TV everyday.

My girlfriend (write)________ lớn me two times a week.

You (speak) ________ French?

He (not live) ________ in HoChiMinh city.

Bài 2. Sử dụng do/does hoặc vị not/does not dứt các câu sau

He ....... Ride a car to his office.

Their friends ....... Live in a big house.

The cát ………. Lượt thích me.

They ....... Bởi their homework on Sundays.

Mike ....... Play baseball in the afternoons.

……they take a bus khổng lồ school every morning?

The train ....... Arrive at 8 a.m.

We ....... Go to lớn bed at midnight.

My sister ....... Finish work at 7 p.m.

……she often play the piano?

Bài 3. Điền has/have hoặc has not/ have not để hoàn thiện câu

She________ a new haircut today.

I usually________ breakfast at 6 a.m

We________a holiday in October every year.

They don’t________breakfast every morning.

Linh doesn’t usually________ lunch.

They________breakfast together everyday.

We ______ some posters.

She ______ many foreign friends.

Nicky always ______ lunch at a nhật bản restaurant.

He ______ some bananas.

Bài 4. Bài xích tập chia động từ to lớn be

My book……….on the table.

That school…………big.

Who………..that?

This………a ruler.

They……..from the USA.

No, it……..

………..your room big?

There…… a lamp in the desk

I………a student.

This………. Her yellow dress.

Bài 5. Bài xích tập thu xếp câu hoàn hảo thì hiện tại đơn

you / to lớn speak / French

when / go / trang chủ / she

they / the kitchen / to lớn clean

where / she / her car / to ride

Ben / khổng lồ work / in the hospital

Bài 6. Bài bác tập tìm và sửa lỗi sai

He doesn’t plays football in the afternoon.

The bus don’t arrive at 8 a.m.

Our friends doesn’t live in a big house.

They aren’t vày their homework on weekends.

The mèo don’t lượt thích me.

Bài 7. Bài tập dứt đoạn văn

My cousin, Peter, 1.(have)……….. A dog. It 2.(be)……….. An intelligent pet with a short tail & big đen eyes. Its name 3.(be)……….. Kiki & it 4.(like)……….. Eating pork. However, it 5.(never/ bite) ……….. Anyone; sometimes it 6.(bark)……….. When strange guests visit. To be honest, it 7.(be)……. Very friendly. It 8.(not/ like)……….. Eating fruits, but it 9.(often/ play)……….. With them. When the weather 10.(become)……….. Bad, it 11.(just/ sleep)……….. In his cage all day. Peter 12.(play)……….. With Kiki every day after school. There 13.(be)……….. Many people on the road, so Peter 14.(not/ let)……….. The dog run into the road. He 15.(often/ take)……….. Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki 16.(sometimes/ be)……….. Naughty, but Peter loves it very much.

Bài 8. Gửi từ câu xác minh thành câu lấp định

I usually go khổng lồ church on the weekend.

I lượt thích explorations in the deep forest

I study medicine according to my father"s wishes.

Xem thêm: Cách Tắt Tính Năng Update Của Win 10, Tắt Tính Năng Update Windows 10 Trong 3 Nốt Nhạc

We clean the bedroom twice a day

My mother helps me with my homework every evening

Đáp án bài bác tập thì lúc này đơn cơ bản

Đáp án bài xích 1.

My sister works in a hospital.

Cat likes fish.

She lives in California.

It rains almost every morning in London.

My mother fries eggs for breakfast everyday.

The museum closes at six o"clock.

Peter tries hard in class, but I vày not think he"ll pass.

Jessica is so smart that she passes every exam without even trying.

My life is so boring. I just watch TV everyday.

My girlfriend writes khổng lồ me two times a week.

Do you speak French?

He does not live in HoChiMinh city.

Đáp án bài bác 2.

She doesn"t ride a xe đạp to her office.

Their friends don"t live in a big house.

The mèo does/doesn’t lượt thích me.

They don"t vì chưng their homework on Sundays.

Mike does/doesn"t play baseball in the afternoons.

Do they take a bus to lớn school every morning?

The train doesn"t arrive at 8 a.m.

We don"t go to bed at midnight.

My sister doesn"t finish work at 7 p.m.

Does she often play the piano?

Đáp án bài xích 3.

She has a new haircut today.

I usually have breakfast at 6 a.m

We have a holiday in October every year.

They don"t have breakfast every morning.

Linh doesn’t usually have lunch.

They have breakfast together everyday.

We have some posters.

She has many foreign friends.

Nicky always has lunch at a japan restaurant.

He has some bananas.

Đáp án bài bác 4.

My book is on the table.

That school is big.

Who is that?

This is a ruler.

They are from the USA.

No, it isn’t

Is your room big?

There is a lamp in the desk

I am a student.

This is her yellow dress.

Đáp án bài xích 5.

Do you speak French?

When does she go home?

Do they clean the kitchen?

Where does she ride her car?

Does Ben work in the hospital?

Đáp án bài 6.

He doesn’t play football in the afternoon.

The bus doesn"t arrive at 8 a.m.

Our friends don"t live in a big house.

They don"t vì chưng their homework on weekends.

The cat doesn"t lượt thích me.

Đáp án bài xích 7.

has

is

is

likes

never bites

barks

is

doesn’t like

often plays

becomes

just sleeps

plays

are

doesn’t let

often takes

is sometimes

Đáp án bài xích 8.

I don"t go to lớn church on the weekend.

I don"t lượt thích explorations in the deep forest

I don"t study medicine according to lớn my father"s wishes

We don"t clean bedroom twice a day

My mother doesn"t help me with my homework every evening

Bài tập thì lúc này đơn nâng cao

Bài 1. Phân chia động từ sinh hoạt thì lúc này đơn

Look. She _______ (listen) lớn us.

We ________ (stay) at a khách sạn this month.

I _________ (go) khổng lồ bed early on Mondays.

My mother is at the shop. She _______ (buy) a new dress.

Ben _____ (have) a lot of money.

They usually _____ (leave) on Thursday.

Please, stop! You _____ (drive) so fast!

We ______ (meet) in Emma each year.

We ______ (go) lớn discos on Sundays.

Xem thêm: Bình Ắc Quy Gs 12V 100Ah Giá Bao Nhiêu, Ắc Quy Gs 100Ah

He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

Bài 2. đến dạng đúng của hễ từ để chấm dứt đoạn văn (thì bây giờ đơn hoặc hiện tại tiếp diễn)

Dear Editor! I _____________________ (write) this letter because it _____________________ (seem) khổng lồ me that far too many changes _____________________ (take) place in my country these days, and, as a result, we _____________________ (lose) our identity. I _____________________ (live) in a small town but even this town _____________________ (change) before my eyes. For example, town authorities _____________________ (build) a burger place where my favourite restaurant used lớn be. Our culture _____________________ (belong) to lớn everybody, và I _____________________ (not understand) why the town leaders _____________________ (not do) khổng lồ preserve it. They simply _____________________ (not care). In fact, I _____________________ (think) of starting an kích hoạt group. I _____________________ (appear) on a TV show on Friday evening lớn make people aware of how important this issue is. It’s time for us to lớn start doing something before it _____________________ (get) too late.